MERVEILLES
NEO-CALEDONIENNES
 
 ACCUEILREGLESPAIEMENTSFAQSBIOGRAPHIENIGEROSTRATIONLIVRE CJMGALERIESLISTINGSCOQUILLES REMARQUABLES 
 COLLECTIONSCOQUILLES WRS LISTECOQUILLES WRS NEWSCOQUILLES REPAREESLUMINESCENCEBIBLIOGRAPHIEPHILATELIEANECDOTES 
Huíqù
ZHUÏ TÏ (Huàláng)
 

ZÄI ZHËLI FÄXIÄN YÏXIË XÏYÖU HË FËICHÄNG HÄO DE FËN SHËNG BÄOZÏ (ZHUÏ TÏ)

Zhòngyào tíshì : Huàláng zhōng zhǎnshì de gèzhǒng zhàopiàn tōngcháng bǐ yuánshǐ yánsè yào àn yīxiē, ér zìshēn de yánsè yào bǐ yuánshǐ yánsè yào nóng yīxiē.

Dān jī xuǎnzé de suō lüètú yǐ chákàn tú xiàng.

     


(Zhuī tǐ)ACHATINUS
(62,90 mm)

(Zhuī tǐ)
ACUTANGULUS
(53,12 mm)

(Zhuī tǐ)
 ALISI
(18,53 mm)
 
(Zhuī tǐ)
 ALISI
(18,72 mm)
 
(Zhuī tǐ)
 ALISI
(18,91 mm)

(Zhuī tǐ)
 ALISI
(20,44 mm)
 
(Zhuī tǐ)
AMMIRALIS
(69,20 mm)
 (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) 
 
     
 
(Zhuī tǐ)
AMMIRALIS
(72,00 mm)
 
(Zhuī tǐ)
ARENATUS
(29,30 mm)

(Zhuī tǐ)
ARENATUS
(30,70 mm)
 
(Zhuī tǐ)
ARENATUS
(31,60 mm)
 
(Zhuī tǐ)
AULICUS
(107,40 mm)
 
(Zhuī tǐ)
AULICUS
(99,90 mm)

(Zhuī tǐ)
AUREUS
(36,40 mm)
 
 (08)(09)(10)(11)(12)(13)(14) 
 
 
(Zhuī tǐ)
AUREUS
(66,31 mm)
 
(Zhuī tǐ)
AUREUS
(67,20 mm)
 
(Zhuī tǐ)
BARTHELE
MYI
(72,33 mm)
 
(Zhuī tǐ)
BAYLE
I
(Albinistique)
(19,91 mm)
 
(Zhuī tǐ)
BAYLEI

(21,02 mm)
 
(Zhuī tǐ)
BOUGEÏ

(22,40 mm)
 
(Zhuī tǐ)
BOUGEÏ
(23,21 mm)
 
 (15)(16)(17)(18)(19)(20)(21) 
               
       
 
(Zhuī tǐ)
 BRUUNI
(20,62 mm)
 
(Zhuī tǐ)
 BRUUNI
(40,33 mm)
 
(Zhuī tǐ)
 BRUUNI
(43,44 mm)

(Zhuī tǐ)
 BRUUNI
(47,97 mm)
 
(Zhuī tǐ)
 BRUUNI
(64,15 mm)
 
(Zhuī tǐ)
 BULLATUS
(71,65 mm)

(Zhuī tǐ)
CABRITII
(20,01 mm)
 
 (22)(23)(24)(25)(26)(27)(28) 
               
        
 
(Zhuī tǐ)
CABRITII
(20,02 mm)

(Zhuī tǐ)
CABRITII
(26,37 mm)
 
(Zhuī tǐ)
CABRITII

(27,66 mm)
 
(Zhuī tǐ)
CAPITANEUS
(63,21 mm)
 
(Zhuī tǐ)
CHENUI
(37,60 mm)
 
(Zhuī tǐ)
CHENUI
(45,10 mm)
 
(Zhuī tǐ)
CHENUI
(53,81 mm)
 
 (29)(30)(31)(32)(33)(34)(35) 
               
        
 
(Zhuī tǐ)
CHENUI
(57,87 mm)
 
(Zhuī tǐ)
CIRCUMACTUS
(32,60 mm)
 
(Zhuī tǐ)

CIRCUMCISUS
(63,10 mm)
 
(Zhuī tǐ)
COCCINEUS
(24,21 mm)
 
(Zhuī tǐ)
COCCINEUS
(25,30 mm)

(Zhuī tǐ)COCCINEUS

(42,40 mm)

(Zhuī tǐ)
CONSORTS
(62,20 mm)
 
 (36)(37)(38)(39)(40)(41)(42) 
               
        
 
(Zhuī tǐ)
CORONATUS
(28,50 mm)

(Zhuī tǐ)
CROCATUS
(48,80 mm)
 
(Zhuī tǐ)
DISTANS
(35,31 mm)

(Zhuī tǐ)
EBRAEUS
(46,11 mm)

(Zhuī tǐ)
EBURNEUS
(46,21 mm)

(Zhuī tǐ)
EPISCOPUS
(56,10 mm)

(Zhuī tǐ)
EQUESTRIS
(55,50 mm)
 
 (43)(44)(45)(46)(47)(48)(49) 
               
       


(Zhuī tǐ)
EXIGUUS
(18,31 mm)

(Zhuī tǐ)
EXIGUUS
(26,46 mm)

(Zhuī tǐ)
EXIGUUS
(28,52 mm)

(Zhuī tǐ)
EXIGUUS
(41,70 mm)

(Zhuī tǐ)
FIGULINUS
(49,40 mm)

(Zhuī tǐ)
FIGULINUS
(49,41 mm)

(Zhuī tǐ)
FLAVIDIUS
(22,21 mm)
 (50)(51)(52)(53)(54)(55)(56) 
 
 


(Zhuī tǐ)
FLORIDULUS
(22,90 mm)

(Zhuī tǐ)
GAUGUINI
(61,33 mm)

(Zhuī tǐ)
GENERALIS
(55,51 mm)

(Zhuī tǐ)
GEOGRAPHUS
(82,21 mm)

(Zhuī tǐ)
IMPERIALIS
(Fuscatus)
(55,50 mm)

(Zhuī tǐ)
IMPERIALIS
 (76,61 mm)

(Zhuī tǐ)
KANAKINUS
(16,43 mm)
 (57)(58)(59)(60)(61)(62)(63) 
 
 


(Zhuī tǐ)
LAMBERTI
(Juvenile)
(65,61 mm)
 
(Zhuī tǐ)
LAMBERTI
(Adulte)
(91,50 mm)
 
(Zhuī tǐ)
LEGATUS
(39,90 mm)
 
(Zhuī tǐ)
LEOPARDUS
(55,51 mm)
 
(Zhuī tǐ)
LIENARDI
(39,70 mm)
 
(Zhuī tǐ)
LIENARDI
(40,40 mm)

(Zhuī tǐ)
LIENARDI
(40,50 mm)
 (64)(65)(66)(67)(68)(69)(70) 
 
 
 
(Zhuī tǐ)
LIENARDI
(41,30 mm)
 
(Zhuī tǐ)
LIENARDI
(42,20 mm)
 
(Zhuī tǐ)
LIENARDI
(43,70 mm)
 
(Zhuī tǐ)
LIENARDI
(51,30 mm)
 
(Zhuī tǐ)
LIENARDI
(53,80 mm)
 
(Zhuī tǐ)
LIENARDI
(58,30 mm)
 
(Zhuī tǐ)

LITHOGLYPHUS
(24,90 mm)
 
 (71)(72)(73)(74)(75)(76)(77) 
               
        
 
(Zhuī tǐ)

LITHOGLYPHUS
(38,00 mm)
 
(Zhuī tǐ)
LITHOGLYPHUS
(46,90 mm)
 
(Zhuī tǐ)
LITTERATUS
(51,21 mm)
 
(Zhuī tǐ)
LIVIDUS
(45,11 mm)
 
(Zhuī tǐ)

MAGNIFICUS
(56,11 mm)

(Zhuī tǐ)
MAGUS
(61,21 mm)

(Zhuī tǐ)
MARMOREUS (Suffusus)(Noumeensis)
(32,30 mm)
 
 (78)(79)(80)(81)(82)(83)(84) 
               
       
 
(Zhuī tǐ)
MARMOREUS
(Batard)
(36,31 mm)

(Zhuī tǐ)
MARMOREUS
(Batard)
(38,50 mm)

(Zhuī tǐ)
MARMOREUS
(Batard)
(38,86 mm)
 
(Zhuī tǐ)
MARMOREUS
(Specie)
(42,60 mm)

(Zhuī tǐ)
MARMOREUS
(Batard)
(44,66 mm)

(Zhuī tǐ)
MARMOREUS
(Batard)
(45,30 mm)

(Zhuī tǐ)
MARMOREUS
(Batard)
(45,60 mm)
 
 (85)(86)(87)(88)(89)(90)(91) 
               
        
 
(Zhuī tǐ)
MARMOREUS
(Batard)
(45,70 mm)

(Zhuī tǐ)
MARMOREUS
(Batard)
(48,00 mm)

(Zhuī tǐ)
MARMOREUS
(Batard)
(48,02 mm)

(Zhuī tǐ)
MARMOREUS (Crosseanus)
(Lineata)
(48,30 mm)
 
(Zhuī tǐ)
MARMOREUS
(Batard)
(48,50 mm)
 
(Zhuī tǐ)
MARMOREUS (Bandanus)
(48,91 mm)
 
(Zhuī tǐ)
MARMOREUS
(Batard)
(49,50 mm)
 
 (92)(93)(94)(95)(96)(97)(98) 
               
        
 
(Zhuī tǐ)
MARMOREUS
(Batard)
(49,60 mm)

(Zhuī tǐ)
MARMOREUS
(Batard)
(49,76 mm)

(Zhuī tǐ)
MARMOREUS
(Batard)
(49,91 mm)

(Zhuī tǐ)
MARMOREUS
(Batard)
(50,10 mm)

(Zhuī tǐ)
MARMOREUS (Crosseanus)
(Lineata)
(50,20 mm)

(Zhuī tǐ)
MARMOREUS
(Batard)
(51,20 mm)

(Zhuī tǐ)
MARMOREUS (Bandanus)
(51,31 mm)
 
 (99)(100)(101)(102)(103)(104)(105) 
               
        
 
(Zhuī tǐ)
MARMOREUS
(Batard)
(51,90 mm)

(Zhuī tǐ)
MARMOREUS
(Batard)
(52,70 mm)
 
(Zhuī tǐ)
MARMOREUS (Crosseanus)
(Nigrescens)
(53,22 mm)

(Zhuī tǐ)
MARMOREUS
(Batard)
(55,10 mm)

(Zhuī tǐ)
MARMOREUS (Crosseanus)
(55,83 mm)

(Zhuī tǐ)
MARMOREUS (Crosseanus)
(Rouge)
(56,09 mm)

(Zhuī tǐ)
MARMOREUS (Suffusus)
(Noumeensis)
(57,30 mm)
 
 (106)(107)(108)(109)(110)(111)(112) 
               
        
 
(Zhuī tǐ)
MARMOREUS
(Batard)
(57,74 mm)

(Zhuī tǐ)
MARMOREUS
(Batard)
(57,93 mm)

(Zhuī tǐ)
MARMOREUS
(Batard)
(59,39 mm)
 
(Zhuī tǐ)
MARMOREUS (Crosseanus)
(Nigrescens)
(60,00 mm)
 
(Zhuī tǐ)
MARMOREUS (Crosseanus)
(60,32 mm)
 
(Zhuī tǐ)
MARMOREUS (Crosseanus)
(Lineata)
(60,36 mm)
 
(Zhuī tǐ)
MARMOREUS
(Specie)
(60,40 mm)
 
 (113)(114)(115)(116)(117)(118)(119) 
               
        


(Zhuī tǐ)
MARMOREUS (Crosseanus)
(Lineata)
(60,79 mm)

(Zhuī tǐ)
MARMOREUS (Crosseanus)
(Nigrescens)
(61,31 mm)

(Zhuī tǐ)
MARMOREUS
 (Normal)
(61,50 mm)

(Zhuī tǐ)
MARMOREUS (Suffusus)
(Noumeensis)
(64,48 mm)

(Zhuī tǐ)
MARMOREUS (Crosseanus)
(Lineata)
(66,09 mm)

(Zhuī tǐ)
MARMOREUS (Suffusus)
(Noumeensis)
(67,88 mm)

(Zhuī tǐ)
MARMO-EUS (Crosseanus)
(Lineata)
(70,94 mm)
(120)(121)(122)(123)(124)(125)(126)
 
 
 
(Zhuī tǐ)
MARMOREUS (Crosseanus)
(Nigrescens)
(71,33 mm)

(Zhuī tǐ)
MARMOREUS (Crosseanus)
(Lineata)
(72,38 mm)

(Zhuī tǐ)
MARMOREUS (Crosseanus)
(73,32 mm)

(Zhuī tǐ)
MARMOREUS
(Batards)
(Gè zhǒng)
 
(Zhuī tǐ)
MARMOREUS(Crosseanus)
(Lineata)

(Divers)

(Zhuī tǐ)
MARMOREUS
(Batards)
(Gè zhǒng)

(Zhuī tǐ)
MARMOREUS
(Batards)
(Gè zhǒng)
 (127)(128)(129)(130)(131)(132)(133) 
 
   
 
(Zhuī tǐ)
MEMIAE
(21,77 mm)
 
(Zhuī tǐ)
MILES
(36,51 mm)
 
(Zhuī tǐ)
MILES
(52,10 mm)
 
(Zhuī tǐ)
MOLUC-CENSIS (Merleti)
(54,21 mm)
 
(Zhuī tǐ)
MUSICUUS
(16,40 mm)
 
(Zhuī tǐ)
MUSICUUS
(18,30 mm)

(Zhuī tǐ)
MUSTELINUS
(51,10 mm)
 
 (134)(135)(136)(137)(138)(139)(140) 
               
 


(Zhuī tǐ)
MUSTELINUS
(52,90 mm)
 
(Zhuī tǐ)
NOBILIS
(Skinneri)
(62,61 mm)
 
(Zhuī tǐ)
NUSSATELLA
(51,30 mm)
 
(Zhuī tǐ)
OMARIA
(51,21 mm)
 
(Zhuī tǐ)
OMARIA
(53,60 mm)

(Zhuī tǐ)
OPTIMUS
(35,13 mm)

(Zhuī tǐ)
OPTIMUS
(39,32 mm)
 (141)(142)(143)(144)(145)(146)(147) 

   
 
(Zhuī tǐ)
OPTIMUS
(41,30 mm)
 
(Zhuī tǐ)
OPTIMUS
(46,60 mm)

(Zhuī tǐ)
OPTIMUS
(54,80 mm)
 
(Zhuī tǐ)
PERTUSUS
(32,70 mm)

(Zhuī tǐ)
PLANORBIS
(48,11 mm)

(Zhuī tǐ)
PLINTHIS
(42,44 mm)

(Zhuī tǐ)
PROFUNDORUM
(72,76 mm)
 (148)(149)(150)(151)(152)(153)(154) 
               
        
 
(Zhuī tǐ)
PULICARIUS
(43,80 mm)

(Zhuī tǐ)
PULICARIUS
(43,81 mm)

(Zhuī tǐ)
PULICARIUS
(46,50 mm)

(Zhuī tǐ)
PULICARIUS
(53,30 mm)

(Zhuī tǐ)
RETIFER
(31,67 mm)

(Zhuī tǐ)
RETIFER
(41,11 mm)

(Zhuī tǐ)
SCABRIUSCULUS
(32,80 mm)
 
 (155)(156)(157)(158)(159)(160)(161) 
               
        
 
(Zhuī tǐ)
SCABRIUSCULUS
(33,31 mm)
 
(Zhuī tǐ)
SCABRIUSCULUS
(35,40 mm)

(Zhuī tǐ)
SPECIMEN
(23,21 mm)

(Zhuī tǐ)
STERCUS-MUSCARUM
(56,61 mm)

(Zhuī tǐ)
STRIATUS
(72,21 mm)
 
(Zhuī tǐ)
SUGIMOTOMIS
(83,21 mm)

(Zhuī tǐ)
TESSULATUS
(47,70 mm)
 
 (162)(163)(164)(165)(166)(167)(168) 
               
        
 
(Zhuī tǐ)
TEXTILE
(45,60 mm)

(Zhuī tǐ)
TULIPA
(71,10 mm)

(Zhuī tǐ)
VAUBANII
(19,19 mm)

(Zhuī tǐ)
VEXILIUM
(52,30 mm)

(Zhuī tǐ)
VEXILIUM
(56,98 mm)

(Zhuī tǐ)
VIRGO
(53,30 mm)

(Zhuī tǐ)
VITULINUS
(61,10 mm)
 
 (169)(170)(171)(172)(173)(174)(175) 

       
 
 
(Zhuī tǐ)
WAKAYA-
MAENSIS
(22,47 mm)
  
(Zhuī tǐ)
WAKAYA-
MAENSIS
(Nereis)
(24,51 mm)
 
(Zhuī tǐ)
GË ZHÖNG
 (176)     (177)     (178)