MERVEILLES
NEO-CALEDONIENNES
 
 ACCUEILREGLESPAIEMENTSFAQSBIOGRAPHIENIGEROSTRATIONLIVRE CJMGALERIESLISTINGSCOQUILLES REMARQUABLES 
 COLLECTIONSCOQUILLES WRS LISTECOQUILLES WRS NEWSCOQUILLES REPAREESLUMINESCENCEBIBLIOGRAPHIEPHILATELIEANECDOTES 
Huíqù
HUÄSHÏ (Huàláng)

ZÄI ZHËLÏ FÄXIÄN YÏXIË XÏYÖU DE XÏN JIÄ LÏDUÖ NI HUÄSHÏ (New Caledonia).

Zhòngyào tíshì : Huàláng zhōng zhǎnshì de gèzhǒng zhàopiàn tōngcháng bǐ yuánshǐ yánsè yào àn yīxiē, ér zìshēn de yánsè yào bǐ yuánshǐ yánsè yào nóng yīxiē.
Lìng yī fāngmiàn, yǒuxiē zhàopiàn huì yǐ lièzhì de biǎoxiàn chūxiàn, yīn wéi shì cóng jiù zhǐshàng sǎomiáoguò de zhàopiàn.
Tāmen réngrán zài zhèxiē huàláng zhōng zhànyǒu yīxízhīdì, yīnwèi cóng gèzhǒng shēngwù zhòng shōují de zhèngcí zì 1870 niándài shǒucì shōugē yǐlái, sànbù zài shìjiè gèdì.

Dān jī xuǎnzé de suō lüètú yǐ chákàn tú xiàng.
HUÄSHÏ
(New Caledonian)
HUÄSHÏ
(New Caledonian)
HUÄSHÏ
(New Caledonian)
HUÄSHÏ
(New Caledonian)
HUÄSHÏ
(New Caledonian)
HUÄSHÏ
(New Caledonian)
HUÄSHÏ
(New Caledonian)
(01)(02)(03)(04)(05)(06)(07)

HUÄSHÏ
(New Caledonian)
HUÄSHÏ
(New Caledonian)
HUÄSHÏ
(New Caledonian)
HUÄSHÏ
(New Caledonian)
HUÄSHÏ
(New Caledonian)
HUÄSHÏ
(New Caledonian)
HUÄSHÏ
(New Caledonian)
(08)(09)(10)(11)(12)(13)(14)

HUÄSHÏ
(New Caledonian)
HUÄSHÏ
(New Caledonian)
HUÄSHÏ
(New Caledonian)
HUÄSHÏ
(New Caledonian)
HUÄSHÏ
(New Caledonian)
HUÄSHÏ
(New Caledonian)
HUÄSHÏ
(New Caledonian)
(15)(16)(17)(18)(19)(20)(21)