MERVEILLES
NEO-CALEDONIENNES
 
 ACCUEILREGLESPAIEMENTSFAQSBIOGRAPHIENIGEROSTRATIONLIVRE CJMGALERIESLISTINGSCOQUILLES TOPSCOLLECTIONS 
 COQUILLES WRS LISTECOQUILLES WRS NEWSCOQUILLES REPAREESLUMINESCENCEBIBLIOGRAPHIEPHILATELIEANECDOTES 
Huíqù
LED TÖUYÏNG YÏ (Biànxiéshì)
QíngkuàngSuǒzài wèizhìNigerisationRostrationNigerostrationYánsè biànhuàYǒuxiàn tóuyǐng yí

LED SHËBËI 60W QIÄNSHUÏ SHÏ KË DÄI ZÄI ZHÄNG DIÄNCHÏ SHÄNG, YÖNG YÜ YË QIÄN  ...

 
 
 YÖULE KUÖZHÄN SHÏYÖNG ZHË ZHÖNG TÖU DËNG DE JÏNGYÄN, WÖ DUÏ CÏ ZHÜTÏ DE PÏNGLÜN SHÏ : 
 
- A) : Jíshǐ zài shānhú děng biǎomiàn shàng fāshēng zuìxiǎo de mócā, shēntǐ shàng de yángjí
yǎnghuà zuòyòng réngrán cuìruò, zài gèng jiānyìng de biǎomiàn shàng réngrán cúnzài fú tí zuòyòng.

- B) : Wèile zuìdà chéngdù de fāngbiàn, bìxū shǐyòng tóngyī jiā shāngdiàn chūshòu di zhuānyòng shìpèiqì jiāng diànchí zǔ juéduì gùdìng zài bèimiàn
“http://www.Eplonge.Com”, huò shǐyòng xiàng wǒ de shìpèiqì, yóu xiànshù/dúlì shì mínǐ qiánshuǐ shuǐxiāng zhījià nèibù zhìzuò ér chéng ...

- C) : Yīdàn jìnrù shuǐzhōng, zhòngliàng jiù bù zài shì yī jiàn lìng rén tǎoyàn de shìqíng ...

- D) : Diànlǎn réngrán fēicháng shíyòng, fēicháng línghuó, jùyǒu zúgòu de chángdù hé fāngbiàn de wèizhì ...

- E) : Biāo chēng de gōnglǜ sìhū shì yīzhì de, dànshì LED réngrán hěn cuìruò, bìngqiě shǐyòng shòumìng bù cháng, zhìshǎo yǔ chéngnuò de shù qiān xiǎoshí bùfú ...
Jiù gèrén ér yán, shōu dào de dì yī zuò dēngtǎ yǐ zài 01:15 Shāohuǐ, bìng zài jǐ zhōu hòu yóu màifāng qǔdài ...
Shōu dào dì èr gètóu dēng hòu, jǐn shǐyòng 15 gè xiǎoshí, qí 01 LED biàn sōngle, ér qítā 01 zé zǒu tóngyàng de lù ...
Tōngguò diànzǐ yóujiàn liánxì de Eplonge.Com shòuhòu fúwù (S.A.V.) Réngrán bù yuànyì huídá
hǎojǐ niánle, jǐnguǎn yǐjīng shōu dàole yuèdú cǐ diànzǐ yóujiàn díquèrèn hán ...
Dànshì, wǒ dí què jūzhù zài 22,000 gōnglǐ zhī wài, yīncǐ wúfǎ zhíjiē gānyù ...
Dànshì, wǒ bìng bù xīwàng shōu dào hǎo xiāoxī ...

- F) : Kāi/guān móshì réngrán fēicháng shíyòng, nín zhǐ xū quèbǎo zài gěi 01 huò 02 zhuǎn jiù kěyǐ guānbì,
zài yùnshū guòchéng zhōng yáohuàng huò jiǎodòng (xiǎochuán huò qìchē) shí, wèi bìmiǎn kěnéng yǐnqǐ de yìwài diǎnhuǒ
rúguǒ jiāng cáiliào xiànzhì zài mìbì de dàizi huò gé jiān zhōng, zé fēicháng yǒuhài ...
Yóuyú gāi cáiliào huì dàliàng fārè (qǐng cānyuè xiàmiàn de- K duàn), yīncǐ kěnéng huì yǐnqǐ huǒzāi de yánzhòng wéixiǎn ...

- G) : Yīdàn diànchí chōngmǎn diàn hòu, dēngtǎ huì zìdòng zhíxíng shǔ cì,
shēntǐ měi cì lěngquè hòu, fēn wéi sān gè bùtóng de jiēduàn ...
Dì yīgè jùyǒu 2 xiǎoshí 15 fēnzhōng de yǒuxiào gōngzuò shíjiān, kěnéng tígōngle chéngnuò de 60 wǎ gōnglǜ ...
Ránhòu, zài 02 huò 03 fēnzhōng nèi hěn kuài fāshēng diànyā jiàng, jìnrù dì èr jiēduàn,
éwài de chíxù shíjiān 03:30, Kěnéng shì zhǐ 30/40 wǎ ...
Zuìhòu, dì sān jiēduàn zài 60 shēng de shuǐ pén zhōng jìnxíngle cèshì, xiǎnshì 20 gè xiǎoshí de 05/10 wǎ xiǎo gōnglǜ ...
Wǒ cóng wèi dàoguò wánquán fàngdiàn de jìntóu ...

- H) : Bùyòng chāixiè diànlǎn de fùzǎi, háo wú yíwèn yěshì kěxíng de ...
Dànshì jiù wǒ ér yán, wǒ fāxiàn tiáozhěng tài jīngxìle, yīnwèi wǒ bùdé bù chāixiè diànchí zǔ yǐ chóngxīn níngjǐn nèibù bùxiùgāng luómǔ
xùdiànchí de jǐn gù chù sōngdòng bìng zhān zhù yǐ bìmiǎn rènhé kěnéng de sōngdòng, cóng'ér shīqù zhìzào shāng bǎoxiū de lìyì ...
Cǐwài, yòng yú chōngdiàn de xiǎoxíng shìpèiqì kuài yě guòyú jǐncòu, bìngqiě zài qí zǔchéng bùfèn fāngmiàn yě yǒuxiē xiǎo gōngjù
bùnéng hěn hǎo de liánjiē zài yīqǐ, bìngqiě zài jǐ cì luódīng liánjiē/níng xià hòu fēnkāi ...
Zài nàlǐ, wǒ yě bèi pò yòng jiāoshuǐ “Superglue/ Loctite” xiūfù bùtóng de yuánsù ...
Tóngyàng, wèile chōngdiàn, yǔ mókuài nèibù jiēchù de bùfèn yě tài duǎn,
bìngqiě bìxū yáncháng yīdiǎn, yǐbiàn liánxù zhèngquè de jìnxíng jiēchù, ér chōngdiàn zhǐshì dēng bù huì shǎnshuò ...

- I) : Chōngdiàn qì, yěshì yī gè xiǎo gōngjù, duì wǒ lái shuō sìhū bìng bù jiāngù, qí kěkào xìng réng yǒudài zhèngmíng ...
Wúlùn rúhé, chōngdiàn zhǐshì qì réngrán fēicháng mǐngǎn, ér bùshì yìxiǎngtiānkāi ...
Dàyuē zài 07/08 xiǎoshí hòu wánchéng chōngmǎn diàn ...
Wǒ jiànyì zhèyàng zuò 02 huò 03 cì, ràng diànchí zài měi cì chōngdiàn zhī jiān bǎochí lěngquè ...
Wúlùn shǐyòng shíjiān chángduǎn, dōu yīnggāi zhīdào, cǐhòu, wèi gāi shǐyòng shíjiān chóngxīn chōngdiàn shèngyú gōngnéng de shíjiān,
zhǐshì dēng (huángsè!) Zài chōngmǎn diàn qián 15 fēnzhōng kāishǐ shǎnshuò, ránhòu zài chōngmǎn diàn hòu xímiè ...
Lìjí duàn kāi chōngdiàn qì yǔ diànchí de liánjiē ...
Lìng qǐng zhùyì, rúguǒ gāi zhǐshì dēng zài chōngdiàn guòchéng zhōng chíxù shǎnshuò,
shì bùtóng yuánsù zhī jiān de jiēchù bùliáng, bìngqiě fùzǎi méiyǒu chuándì ...
Ránhòu jiǎnchá gè zhǒng liánjiē ...

- J) : Guānyú niè qīng 12 fú diànchí, wǒ hái méiyǒu bǐjiào de yāo diǎn ...

- K) : Zhùyì : Qǐng wù zài lùtiān shǐyòng cǐ tóu dēng, yīnwèi shǒubǐng huì fārè bìng zài jǐ fēnzhōng hòu biàn rè,
shènzhì bùnéng yòng shī shǒutào bǎchí zhù, zhè kěnéng huì sǔnhuài suǒyǒu shèbèi ...

- L) : Shòuhòu fúwù (S.A.V.) Réng yǒudài gǎijìn, zhè qǔjué yú cáiliào fāsòng dào de guójiā/dìqū, wǒ rènwéi ...
Lìrú, rúguǒ xūyào quánbù huò bùfèn jiāohuàn gāi cáiliào, zé nín yīnggāi zhīdào tuìhuán màifāng de suǒyǒu fèiyòng
bǎoliú kèhù de zérèn, jíshǐ tā shì yuánshǐ quēxiàn ...
Wúlùn rúhé, zhè duì wǒ lái shuō shì yǒuxiào de, yīnwèi jūmín ào tè léi mò (xīn kā lǐ duō ní yǎ) ...
Zhìzào shāng (yìdàlì yǔ!) Zìjǐ tōngguò diànzǐ yóujiàn yǔ wǒ liánxì, zhíjiē gěi wǒ fāsòngle yóujiàn
yǔ fàguó de fēnxiāo shāng/zhuǎn shòu shāng, wúxū rènhé qítā xíngshì de shěnpàn ...