MERVEILLES
NEO-CALEDONIENNES
 
 ACCUEILREGLESPAIEMENTSFAQSBIOGRAPHIENIGEROSTRATIONLIVRE CJMGALERIESLISTINGSCOQUILLES TOPSCOLLECTIONS 
 COQUILLES WRS LISTECOQUILLES WRS NEWSCOQUILLES REPAREESLUMINESCENCEBIBLIOGRAPHIEPHILATELIEANECDOTES 
Huíqù
ALIGHIERI William (Xìliè)

YÏXIË XÏYÖU HË MËILÏ DE HËI TÄOCÏ FËN ZÄI ZHËLÏ FÄXIÄN (ALIGHIERI William Xìliè) ...

Zhòngyào tíshì : Huàláng zhōng zhǎnshì de gèzhǒng zhàopiàn tōngcháng bǐ yuánshǐ yánsè yào àn yīxiē, ér zìshēn de yánsè yào bǐ yuánshǐ yánsè yào nóng yīxiē ..

Dān jī xuǎnzé de suō lüètú yǐ chákàn tú xiàng ...
 
 Cypraeas
GË ZHÖNG
NIGEROSTREES
(Bāozhuāng hé)
 Cypraeas
GË ZHÖNG
NIGEROSTREES
(Bāozhuāng hé xiángxì xìnxī 01)
 Cypraeas
GË ZHÖNG
NIGEROSTREES
(Bāozhuāng hé xiángxì xìnxī 02)
 Cypraeas
GË ZHÖNG
NIGEROSTREES
(Bāozhuāng hé xiángxì xìnxī 03)
 Cypraeas
GË ZHÖNG
NIGEROSTREES
(Bāozhuāng hé xiángxì xìnxī 04)
 Cypraeas
GË ZHÖNG
NIGEROSTREES
(Bāozhuāng hé xiángxì xìnxī 05)
 Cypraeas
GË ZHÖNG
NIGEROSTREES
(Bāozhuāng hé xiángxì xìnxī 06)
 
 (01)(02)(03)(04)(05)(06)(07) 
    
  
 Cypraeas
GË ZHÖNG
NIGEROSTREES
(Bāozhuāng hé xiángxì xìnxī 07)
Cypraeas
GË ZHÖNG
NIGEROSTREES
(Bāozhuāng hé xiángxì xìnxī 08)
Cypraeas
GË ZHÖNG
NIGEROSTREES
(Bāozhuāng hé xiángxì xìnxī 09)
Cypraea
ANNULUS
ROSTREE
(30,44 mm)
Cypraea
ANNULUS
ROSTREE
(33,41 mm)
Cypraea
CAPUTSER-PENTIS
NIGEROSTREE
(47,79 mm)
Cypraea
CAURICA
NIGEROSTREE
(56,19 mm)
 (08)(09)(10)(11)(12)(13)(14) 
    
    
 Cypraea
EROSA
ROSTREE
(52,44 mm)
 Cypraea
HELVOLA
NIGEROSTREE
(29,21 mm)
Cypraea
ISABELLA
ROSTREE
(35,75 mm)
Cypraea
LYNX
ROSTREE
(57,09 mm)
Cypraea
LYNX
ROSTREE
(64,50 mm)
Cypraea
MARTINI
ROSTREE
(24,50 mm)
Cypraea
MAURITINA
NIGEROSTREE
(80,92 mm)
 
 (15)(16)(17)(18)(19)(20)(21) 
               
  
 Cypraea
MONETA
ROSTREE
(39,64 mm)
Cypraea
OVUM
(Ovula)
GËSHI CUÖWÜ
(83,56 mm)
Cypraea
PORARIA
ROSTREE
(24,65 mm)
Cypraea
PUNCTATA
NIGEROSTREE
(16,72 mm)
Cypraea
QUADRIMA-CULATA
NIGEROSTREE
(34,62 mm)
Cypraea
STAPHYLAEA
ROSTREE
(22,87 mm)
Cypraea
STAPHYLAEA
ROSTREE
(25,35 mm)
 
 (22)(23)(24)(25)(26)(27)(28) 
               
  
 Cypraea
STOLIDA
NIGEROSTREE
(39,26 mm)
Cypraea
STOLIDA
NIGEROSTREE
(42,37 mm)
Cypraea
STOLIDA
NIGEROSTREE
(44,46 mm)
Cypraea
STOLIDA
NIGEROSTREE
(44,75 mm)
Cypraea
STOLIDA
NIGEROSTREE
(51,58 mm)
Cypraea
STOLIDA
NIGEROSTREE
(55,25 mm)
Cypraea
TALPA
ROSTREE
(79,68 mm)
 
 (29)(30)(31)(32)(33)(34)(35) 
    
       
 Cypraea
TIGRIS
(Mǎkèsī sà sī qúndǎo)
(luò lún zī xíngshì)

NIGEROSTREE
(91,34 mm)
  Cypraeas
TIGRIS
YÖUSË
(Zǔ)
   Cypraea
VITELLUS
NIGEROSTREE
(50,51 mm)
 
(36)  (37)  (38)