MERVEILLES
NEO-CALEDONIENNES
 
 ACCUEILREGLESPAIEMENTSFAQSBIOGRAPHIENIGEROSTRATIONLIVRE CJMGALERIESLISTINGSCOQUILLES REMARQUABLES 
 COLLECTIONSCOQUILLES WRS LISTECOQUILLES WRS NEWSCOQUILLES REPAREESLUMINESCENCEBIBLIOGRAPHIEPHILATELIEANECDOTES 
Huíqù
DEQUEKER Jean-Jacques (Xìliè)
 

YÏXIË XÏYÖU HË MËILÏ DE HËI TÄOCÏ FËN ZÄI ZHËLÏ FÄXIÄN (DEQUEKER Jean-Jacques Xìliè) ...

Zhòngyào tíshì : Huàláng zhōng zhǎnshì de gèzhǒng zhàopiàn tōngcháng bǐ yuánshǐ yánsè yào àn yīxiē, ér zìshēn de yánsè yào bǐ yuánshǐ yánsè yào nóng yīxiē ...

Dān jī xuǎnzé de suō lüètú yǐ chákàn tú xiàng ...
 
Jíjiāng pāishèJíjiāng pāishèJíjiāng pāishèJíjiāng pāishèJíjiāng pāishè Jíjiāng pāishè Jíjiāng pāishè

Cypraeas
??????
(Nigerostrées)
(Bāozhuāng hé)
Cypraea
??????
(Rostrée)
(??????)
Cypraea
??????
(Rostrée)
(??????)
Cypraea
??????
(Rostrée)
(??????)
Cypraea
??????
(Rostrée)
(??????)
 Cypraea
??????
(Rostrée)
(??????)
 Cypraea
??????
(Rostrée)
(??????)

 (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) 
               
Jíjiāng pāishèJíjiāng pāishèJíjiāng pāishèJíjiāng pāishèJíjiāng pāishè Jíjiāng pāishè Jíjiāng pāishè
Cypraea
??????
(Rostrée)
(??????)
Cypraea
??????
(Rostrée)
(??????)
Cypraea
??????
(Rostrée)
(??????)
Cypraea
??????
(Rostrée)
(??????)
 Cypraea
??????
(Rostrée)
(??????)
 Cypraea
??????
(Rostrée)
(??????)
 Cypraea
??????
(Rostrée)
(??????)
 
 (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) 
               
Jíjiāng pāishèJíjiāng pāishèJíjiāng pāishèJíjiāng pāishèJíjiāng pāishè Jíjiāng pāishè Jíjiāng pāishè
 Cypraea
??????
(Rostrée)
(??????)
Cypraea
??????
(Rostrée)
(??????)
Cypraea
??????
(Rostrée)
(??????)
Cypraea
??????
(Rostrée)
(??????)
 Cypraea
??????
(Rostrée)
(??????)
 Cypraea
??????
(Rostrée)
(??????)
 Cypraea
??????
(Rostrée)
(??????)
 
 (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)