MERVEILLES
NEO-CALEDONIENNES
 
 ACCUEILREGLESPAIEMENTSFAQSBIOGRAPHIENIGEROSTRATIONLIVRE CJMGALERIESLISTINGSCOQUILLES TOPSCOLLECTIONS 
 COQUILLES WRS LISTECOQUILLES WRS NEWSCOQUILLES REPAREESLUMINESCENCEBIBLIOGRAPHIEPHILATELIEANECDOTES 
Huíqù
SASSI Stefania (Xìliè)
 

YÏXIË XÏYÖU HË MËILÏ DE HËI TÄOCÏ FËN ZÄI ZHËLÏ FÄXIÄN (SASSI Stefania Xìliè) ...

Zhòngyào tíshì : Huàláng zhōng zhǎnshì de gèzhǒng zhàopiàn tōngcháng bǐ yuánshǐ yánsè yào àn yīxiē, ér zìshēn de yánsè yào bǐ yuánshǐ yánsè yào nóng yīxiē ...

Dān jī xuǎnzé de suō lüètú yǐ chákàn tú xiàng ...
 
        
 Cypraea
ANNULUS
(Fēilǜbīn)
(Rostrated)
23,85 mm
 Cypraea
ANNULUS
(Rostrated)
31,85 mm
 Cypraea
ANNULUS
(Rostrated)
32,17 mm
 Cypraea
ANNULUS
(Rostrated)
32,17 mm
 Cypraea
ANNULUS
(Rostrated)
32,80 mm
 Cypraea
ANNULUS
(Rostrated)
32,80 mm
 Cypraeas
ANNULUS
(Duō biàn)
(Rostrated)
(Trio)
 
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07)
               
        
 Cypraea
ANNULUS
(Rostrated)
34,30 mm
 Cypraea
ANNULUS
(Rostrated)
34,30 mm
 Cypraea
ANNULUS
(Rostrated)
34,56 mm
 Cypraeas
ANNULUS
(Duō biàn)
(Rostrated)
(Kuāng)
 Cypraeas
ANNULUS
(Duō biàn)
(Rostrated)
(Zǔ)
 Cypraea
ARABICA
(Nigerostrated)
73,31 mm
 Cypraea
ARABICA
(Gibba)
73,31 mm
 
(08)(09)(10)(11)(12)(13)(14)
               
        
 Cypraeas
ARABICAS
(Nigerostrated)
(Zǔ)
 Cypraea
ARMENIACA(Àodàlìyǎ)
(Rostrated)
116,95 mm
 Cypraeas
ARMENIACAS(Àodàlìyǎ)
(Zǔ)
 Cypraeas
ARMENIACAS(Àodàlìyǎ)
(Zǔ)
 Cypraea
ASELUS
(Rostrated)
19,16 mm
 Cypraea
ASELUS
(Rostrated)
25,65 mm
 Cypraea
BREGERIANA
(Nigerostrated)
19,94 mm
 
(15)(16)(17)(18)(19)(20)(21)
               
        
 Cypraea
CALPURNUS
(Rostrated)
32,40 mm
 Cypraeas
CAURICAS
(Nigerostrated)
(Zǔ)
 Cypraeas
CLANDESTINAS
(Rostrated)
(Trio)
 Cypraea
CATHOLICORUM
(Nigerostrated)
20,00 mm
 Cypraea
MELWARDII(Àodàlìyǎ)
24,40 mm
 Cypraea
CRIBRARIA
(Nigerostrated)
32,40 mm
 Cypraea
CRIBRARIA
(Nigerostrated)
40,20 mm
 
 (22)(23)(24)(25)(26)(27)(28) 
               
        
 Cypraeas
CRIBRARIAS
(Nigerostrated)
(Zǔ)
 Cypraea
EGLANTINA
(Nigerostrated)
62,93 mm
 Cypraea
EGLANTINA
(Nigerostrated)
68,70 mm
 Cypraea
EGLANTINA
(Nigerostrated)
68,83 mm
 Cypraea
EGLANTINA
(Nigerostrated)
76,10 mm
 Cypraeas
EGLANTINAS
(Nigerostrated)
(Duo)
 Cypraeas
EGLANTINAS
(Nigerostrated)
(Zǔ)
 
 (29)(30)(31)(32)(33)(34)(35) 
               
        
 Cypraeas
EROSAS
(Rostrated)
(Zǔ)
 Cypraeas
EROSAS
(Rostrated)
(Zǔ)
 Cypraea
EXMOUTHENSIS
(Àodàlìyǎ)
(Nigerostrated)
25,25 mm
 Cypraea
EXMOUTHENSIS(Xīn kā lǐ duō ní yǎ)
(Nigerostrated)
28,85 mm
 Cypraea
EXMOUTHENSIS(Xīn kā lǐ duō ní yǎ)
(Nigerostrated)
28,85 mm
 Cypraea
EXMOUTHENSIS
(Àodàlìyǎ)
39,18 mm
 Cypraeas
EXMOUTHENSIS
(Àodàlìyǎ)
(Nigerostrated)
(Zǔ)
 
(36)(37)(38)(39)(40)(41)(42)
               
        
 Cypraea
FRIENDII
(Àodàlìyǎ)

(Nigerostrated)
104
,96 mm
 Cypraeas
FRIENDIIS(Àodàlìyǎ)
(Duo)
 Cypraea
GANGRANOSA
23,20 mm
 Cypraea
GRACILIS(Àodàlìyǎ)
(Nigerostrated)
26,65 mm
 Cypraeas
GRACILIS(Àodàlìyǎ)
(Nigerostrated)
(Zǔ)
 Cypraea
HELVOLA
(Nigerostrated)
27,90 mm
 Cypraeas
HESITATAS(Àodàlìyǎ)
(Júzi)
(Duo)
 
(43)(44)(45)(46)(47)(48)(49)
               
        
 Cypraea
HIRUNDO
(Nigerostrated)
26,66 mm
 Cypraeas
HIRUNDOS
(Nigerostrated)
(Zǔ)
 Cypraea
HUMPHREYSII
(Nigerostrated)
20,50 mm
 Cypraea
JEANIANA(Nigerostrated)
76,88 mm
 Cypraea
KIENERI(Nigerostrated)
14,72 mm
 Cypraea
LISTERI
(Àodàlìyǎ)

22,20 mm
 Cypraeas
LISTERIS(Àodàlìyǎ)(Nigerostrated)
(Zǔ)
 
(50)(51)(52)(53)(54)(55)(56)
               
        
Cypraea
LYNX
(Àodàlìyǎ)

(Rostrated)
58,00 mm
Cypraeas
LYNX
(Rostrated)
(Zǔ)
Cypraea
MACULIFERA
(Nigerostrated)
57,13 mm
Cypraea
MACULIFERA
(Nigerostrated)
61,50 mm
Cypraea
MAPPA
(Nigerostrated)
79,60 mm
Cypraea
MAPPA
(Nigerostrated)
81,90 mm
Cypraea
MAPPA
(Eluctea)
(Fēilǜbīn)
(Rostrated)
67,00 mm
(57)(58)(59)(60)(61)(62)(63)
               
        
 Cypraea
MAPPA
(Shíliú shí)
84,70 mm
 Cypraeas
MAPPAS
(Jiāo)
(Duo)
 Cypraeas
MAPPAS
(Rouges)
(Duo)
 Cypraeas
MAPPAS
(Rouges)
(Zǔ)
 Cypraeas
MAPPAS
(Biànyì
sècǎi)
(Zǔ)
 Cypraeas
MAPPAS
(Jiāo)
(Trio)
 Cypraeas
MAPPAS
(Tahiti)
(Duo)
 
(64)(65)(66)(67)(68)(69)(70)
               
        
 Cypraea
MARTINI
(Nigerostrated)
23,63 mm
 Cypraea
MARITIANA
(Nigerostrated)
84,86 mm
 Cypraea
MARITIANA
(Nigerostrated)
84,86 mm
 Cypraea
MARITIANA
(Nigerostrated)
85,80 mm
 Cypraea
MARITIANA
(Nigerostrated)
90,57 mm
 Cypraeas
MARITIANAS
(Nigerostrated)
(Trio)
 Cypraea
MICRODON
(Nigerostrated)
16,00 mm
 
(71)(72)(73)(74)(75)(76)(77)
               
        
 Cypraea
MINORIDENS
(Nigerostrated)
13,40 mm
 Cypraea
MONETA
(Rostrated)
28,10 mm
 Cypraea
MONETA
(Rostrated)
29,00 mm
 Cypraea
MONETA
(Rostrated)
29,00 mm
 Cypraea
MONETA
(Rostrated)
33,73 mm
 Cypraea
MONETA
(Rostrated)
33,73 mm
 Cypraea
MONETA
(Rostrated)
39,16 mm
 
(78)(79)(80)(81)(82)(83)(84)
               
        
 Cypraea
MONETA
(Rostrated)
37,85 mm
 Cypraeas
MONETAS
(Fēilǜbīn)
(Rostrated)
(Trio)
 Cypraeas
MONETAS
(Fēilǜbīn)
(Rostrated)
(Trio)
 Cypraeas
MONETAS
(Rostrated)
(Duo)
 Cypraeas
MONETAS
(Rostrated)
(Duo)
 Cypraeas
MONETAS
(Rostrated)
(Zǔ)
 Cypraea
PANTHERINA
(Àodàlìyǎ)
(Nigerostrated)
63,70 mm
 
 (85)(86)(87)(88)(89)(90)(91) 
               
        
Cypraeas
PANTHERINAS
(Àodàlìyǎ)
(Nigerostrated)
(Trio)
Cypraea
PORARIA
(Rostrated)
27,80 mm
Cypraeas
PALLIDULA-
PUNCTATA
(Nigerostrated)
(Duo)
Cypraea
QUADRIMA-
CULATA
(Nigerostrated)
37,10 mm
Cypraea
ROSSELLI
(Àodàlìyǎ)
57,10 mm
Cypraea
SAKURAÎ
(Shēnshuǐ)
46
,40 mm
Cypraea
SCURRA
(Nigerostrated)
52,50 mm
 (92)(93)(95)(95)(96)(97)(98) 
               
        
 Cypraea
STAPHYLAEA
(Rostrated)
24,57 mm
 Cypraea
STAPHYLAEA
(Rostrated)
29,90 mm
 Cypraea
STAPHYLAEA
(Rostrated)
29,90 mm
 Cypraea
STOLIDA
(Nigerostrated)
35,33 mm
 Cypraea
STOLIDA
(Nigerostrated)
40,13 mm
 Cypraea
STOLIDA
(Nigerostrated)
44,60 mm
 Cypraea
STOLIDA
(Nigerostrated)
44,60 mm
 
 (99)(100)(101)(102)(103)(104)(105) 
               
        
Cypraea
STOLIDA
(Nigerostrated)
47,86 mm
Cypraeas
STOLIDAS
(Nigerostrated)
(Rostres avants)
47,86 mm
Cypraea
STOLIDA
(Nigerostrated)
47,86 mm
Cypraea
STOLIDA
(Nigerostrated)
47,86 mm
Cypraeas
STOLIDAS
(Nigerostrated)
(Trio)
Cypraeas
STOLIDAS
(Nigerostrated)
(Trio)
Cypraeas
STOLIDAS
(Nigerostrated)
(Duo)
 (106)(107)(108)(109)(110)(111)(112) 
               
        
 Cypraeas
STOLIDAS
(Nigerostrated)
(Zǔ)
 Cypraea
TERES
(Nigerostrated)
31,80 mm
 Cypraea
TESSELLATA
(Hawaï)
45,50 mm
 Cypraea
THERSITES
(Àodàlìyǎ)
(Nigerostrated)
31,80 mm
 Cypraea
TIGRIS
(Zanzibar)
(Géshì cuòwù)
75,00 mm
 Cypraea
TIGRIS
(Xīn kā lǐ duō ní yǎ)
(Báihuàbìng)
89,50 mm
 Cypraea
TIGRIS
(Jùrén)
141,00 mm
 
(113)(114)(115)(116)(117)(118)(119)
               
           
 Cypraea
TIGRIS
(Hēisè)
89,80 mm
   Cypraea
VENUSTA
(Àodàlìyǎ)
(Chéngzi)
72,45 mm
   Cypraea
VERCOÎ
(Àodàlìyǎ)
(Rostrated)
75,00 mm
   Cypraea
VITELLUS
(Rostrated)
39,60 mm
 
(120) (121) (122) (123)