MERVEILLES
NEO-CALEDONIENNES
 
  ACCUEIL REGLES PAIEMENTS FAQS BIOGRAPHIE NIGEROSTRATION LIVRE CJM GALERIES LISTINGS COQUILLES TOPS COLLECTIONS  
  COQUILLES WRS LISTE COQUILLES WRS NEWS COQUILLES REPAREES LUMINESCENCE BIBLIOGRAPHIE PHILATELIE ANECDOTES  
Huíqù
SASSI Stefania (Xìliè)
 

YÏXIË XÏYÖU HË MËILÏ DE HËI TÄOCÏ FËN ZÄI ZHËLÏ FÄXIÄN (SASSI Stefania Xìliè) ...

Zhòngyào tíshì : Huàláng zhōng zhǎnshì de gèzhǒng zhàopiàn tōngcháng bǐ yuánshǐ yánsè yào àn yīxiē, ér zìshēn de yánsè yào bǐ yuánshǐ yánsè yào nóng yīxiē ...

Dān jī xuǎnzé de suō lüètú yǐ chákàn tú xiàng ...

               
  Cypraeas
ANNULUS
(Rostrées)
(Zǔ bié)
  Cypraea
ARABICA
(Nigerostrée)
73,31 mm
  Cypraea
ASELLUS
(Rostrée)
19,16 mm
  Cypraea
ASELLUS
(Rostrée)
  Cypraeas
CAURICAS
(Nigerostrées)
CAURICAS
  Cypraeas
CLANDES-TINAS
(Rostrées)
  Cypraeas
EXMOU-THENSIS
(Magnificas)
(Zǔ bié)
 
(01)  (02)  (03)   (04)  (05)  (06)  (07)
                      
               
  Cypraeas
FRIENDIIS
(Vercoï)
(Duo)
  Cypraea
HIRUNDO
(Nigerostrée)
26,66 mm
  Cypraea
KIENERI
(Nigerostrée)
14,72 mm
  Cypraea
FELINA
(Nigerostrée)
22,20 mm
  Cypraea
LYNX
(Rostrée)
58,00 mm
  Cypraeas
LYNX
(Rostrées)
(Zǔ bié)
  Cypraea
MAPPA
(Nigerostrée)
79,60 mm
 
  (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14)  
                      
               
  Cypraea
MAPPA
(Nigerostrée)
81,90 mm
  Cypraeas
MONETAS
(Rostrées)
(Trio)
  Cypraea
MONETA
(Rostrée)
37,85 mm
  Cypraeas
PALLIDULA-PUNCTATA
(Nigerostrées)
(Duo)
  Cypraea
QUADRIMA-CULATA
(Nigerostrée)(Wrs)
37,10 mm
  Cypraea
SAKURAÏ
46,40 mm
  Cypraea
STOLIDA
(Nigerostrée)
47,80 mm
 
(15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
                      
               
  Cypraea
STOLIDA
(Nigerostrée)
47,80 mm
  Cypraeas
STOLIDAS
(Nigerostrées)
(Trio)
  Cypraeas
STOLIDAS
(Nigerostrées)
(Trio)
  Cypraea
TERES
(Nigerostrée)
31,80 mm
  Cypraea
TIGRIS
141,00 mm
  Cypraea
TIGRIS
(Freak)
75,00 mm
  Cypraea
TIGRIS
(Nigerostrée)
89,80 mm
 
  (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28)