MERVEILLES
NEO-CALEDONIENNES
 
 ACCUEILREGLESPAIEMENTSFAQSBIOGRAPHIENIGEROSTRATIONLIVRE CJMGALERIESLISTINGSCOQUILLES TOPSCOLLECTIONS 
 COQUILLES WRS LISTECOQUILLES WRS NEWSCOQUILLES REPAREESLUMINESCENCEBIBLIOGRAPHIEPHILATELIEANECDOTES 
Huíqù
WATTS Rodney (Xìliè)
 

YÏXIË XÏYÖU HË MËILÏ DE HËI TÄOCÏ FËN ZÄI ZHËLÏ FÄXIÄN (WATTS Rodney Xìliè) ...

Zhòngyào tíshì : Huàláng zhōng zhǎnshì de gèzhǒng zhàopiàn tōngcháng bǐ yuánshǐ yánsè yào àn yīxiē, ér zìshēn de yánsè yào bǐ yuánshǐ yánsè yào nóng yīxiē ...

Dān jī xuǎnzé de suō lüètú yǐ chákàn tú xiàng ...
 
 

Cypraea
JEANIANA (Aurata)
86,70 mm
Cypraea
JEANIANA (Aurata)
86,70 mm
Cypraea
ELUDENS
(Melanistic)
64,50 mm
Cypraea
ELUDENS
65,20 mm
Cypraea
ELUDENS(Melanistic)
67,20 mm
Cypraea
ELUDENS(Melanistic)
67,30 mm
 Cypraea
FRIENDI
67,60 mm

 (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07)
             
        
Cypraea
FRIENDI
67,60 mm
Cypraea
JEANIANA
73,60 mm
Cypraea
JEANIANA
73,60 mm
Cypraea
JEANIANA
73,60 mm
Cypraea
JEANIANA
73,60 mm
Cypraea
JEANIANA
73,60 mm
 Cypraea
KETYANA
(Bataviensis)
49,50 mm
 (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14)
             
      
 Cypraea
KETYANA
(Bataviensis)
49,50 mm
 Cypraea
KETYANA
(Bataviensis)
49,50 mm
 Cypraea
KETYANA
(Bataviensis)
(White)
57,50 mm
 Cypraea
KETYANA
(Bataviensis)(White)
57,50 mm
 Cypraea
MARGINATA
(Consueta)
59,10 mm
Cypraea
MARGINATA
(Consueta)
61,40 mm
Cypraea
MARGINATA
(Consueta)
64,00 mm
 
 (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
              
    

Cypraea
ROSSELLI
(Satiata)
53,20 mm
 Cypraea
ROSSELLI
(Satiata)
53,20 mm
 Cypraea
ROSEO-PUNCTATA
60,00 mm
 Cypraea
ROSEO-PUNCTATA
(Roseo-immaculata)
71,00 mm

(22)(23)(24)(25)