MERVEILLES
NEO-CALEDONIENNES
 
 ACCUEILREGLESPAIEMENTSFAQSBIOGRAPHIENIGEROSTRATIONLIVRE CJMGALERIESLISTINGSCOQUILLES REMARQUABLES 
 COLLECTIONSCOQUILLES WRS LISTECOQUILLES WRS NEWSCOQUILLES REPAREESLUMINESCENCEBIBLIOGRAPHIEPHILATELIEANECDOTES 
Huíqù
PÄODÄN WRS (Qïngdän)
 

KË ZÄI CÏ CHÜ FÄXIÄN DE SHÏJIË JÏLÜ DE NÏGÜDÏNG (WRS) QÏNGDÄN.

Zhòngyào tíshì  : Huàláng zhōng zhǎnshì de gèzhǒng zhàopiàn tōngcháng bǐ yuánshǐ yánsè yào àn yīxiē, ér zìshēn de yánsè yào bǐ yuánshǐ yánsè yào nóng yīxiē.

Zhòngyào tíshì  :
Zhèlǐ jièshào de sāipǔlùsī kěnéng shì shìjiè jìlù
(Zhèngzài jìnxíng WRSNigS, huò zhèngzài jìnxíng WRSNigL), huò yǐ shìbié (WRSNigS zhèngcháng, huò WRSNigL zhèngcháng)
gēnjù běn wǎngzhàn zuìxīn xuānbù de rìqí  : “Shìjiè jìlù chǐcùn bèiké” (https://Www.Wrs-shells.Com/).
Yǐ zhī hé/huò shòuquán shí, jiāng tí jí qí dāngqián chí yǒu rén de míngchēng
gēnjù běn wǎngzhàn zuìxīn xuānbù de rìqí  : “Shìjiè jìlù chǐcùn bèiké” (https://Www.Wrs-shells.Com/).
Qǐng zhùyì, suǒyǒu zhèxiē wùzhǒng dāngrán yě cúnzài qítā jìlù,
dàn qí chí yǒu zhě shàngwèi zài shàngshù wǎngzhàn shàng bàogào tāmen.
Yǐ zhī míngdān zhōng huì liè chū zuìjìn chí yǒu rén de xìngshì, dàn qízhōng xǔduō réng shì wèizhī de.
Cǐ lièbiǎo jiāng gēnjù jiāng bèi shìbié wèi “WRS” de xīn jìlù jìnxíng gēngxīn.

Dān jī xuǎnzé de suō lüètú yǐ chákàn tú xiàng.
 
XÏNGBIËMÏNGCHËNGCHÏ YÖU RËNCHÏMÄSHÜ
MONETARIAANNULUS15,90 mm (HAVELET Marine,
Fàguó)
44,00 mm (HAVELET Marine,
Fàguó)
01
MAURITIAARABICA33,40 mm (HAVELET Marine,
Fàguó)
80,20 mm (BEALS Marty
U.s.a.)
02
PALMADUSTAASELLUS15,73 mm (CHALANGE Delphin,
New-Caledonia)
26,40 mm (HAVELET Marine,
Fàguó)
03
PUSTULARIABISTRINOTATA
(Mediocris)
18,70 mm (BERTIN Paul,
New-Caledonia)
(Wèi pándiǎn)04
CONTRADUSTABREGERIANA20,72 mm (CHATENAY Jean Maurice,
New-Caledonia)
26,54 mm (AU-FRANZ Joe,
HAWAÏ)
05
OVULIDAECALPURNUS24,81 mm (CHATENAY Jean Maurice,
New-Caledonia)
36,00 mm (LORENZ Felix,
Fàguó)
53
EROSARIACAPUTSERPENTIS27,16 mm (CHATENAY Jean Maurice,
New-Caledonia)
47,79 mm (URBEN Christophe,
New-Caledonia)
06
LYNCINACARNEOLA24,92 mm (CHATENAY Jean Maurice,
New-Caledonia)
69,65 mm (CHATENAY Jean Maurice,
New-Caledonia)
07
LYNCINACARNEOLA
(Propinqua)
(Wèi pándiǎn)36,93 mm (BERTIN Paul,
New-Caledonia)
08
ERRONEACAURICA30,69 mm (CHATENAY Jean Maurice,
New-Caledonia)
57,50 mm (BEALS Marty
U.s.a.)
09
ERRONEACAURIONES31,56 mm (ALIGHIERI William,
New-Caledonia)
36,34 mm (CHATENAY Jean Maurice,
New-Caledonia)
10
OVATIPSACHINENSIS20,66 mm (AU-FRANZ Joe,
HAWAÏ)
(Wèi pándiǎn)11
PUSTULARIACICERCULA18,75 mm (CHATENAY Jean Maurice,
New-Caledonia)
24,29 mm (CHATENAY Jean Maurice,
New-Caledonia)
12
PALMADUSTACLANDESTINA14,85 mm (CHATENAY Jean Maurice,
New-Caledonia)
27,30 mm (STIMPSON Peters
U.s.a.)
13
CRIBRARULACRIBRARIA15,39 mm (CHATENAY Jean Maurice,
New-Caledonia)
41,59 mm (CHATENAY Jean Maurice,
New-Caledonia)
14
ERRONEACYLINDRICA20,00 mm (COTTA Ramusino,
Yìdàlì)
45,21 mm (ALIGHIERI William,
New-Caledonia)
15
MAURITIADEPRESSA36,09 mm (CHATENAY Jean Maurice,
New-Caledonia)
45,21 mm (ALIGHIERI William,
New-Caledonia)
16
EROSARIAEBURNEA(Wèi pándiǎn)51,10 mm (ALIGHIERI William,
New-Caledonia)
17
MAURITIAEGLANTINA38,75 mm (IGAEV Sergeï,
 RUSSIA)
82,20 mm (COTTA Ramusino,
Yìdàlì)
18
EROSARIAEROSA22,36 mm (SASSY Stefania,
Yìdàlì)
54,13 mm (SASSY Stefania,
Yìdàlì)
19
ERRONEAERRONES17,60 mm (COTTA Ramusino,
Yìdàlì)
35,76 mm (CHATENAY Jean Maurice,
New-Caledonia)
20
ERRONEAFELINA17,19 mm (CHATENAY Jean Maurice,
New-Caledonia)
28,78 mm (SASSY Stefania,
Yìdàlì)
21
PURPURADUSTAFIMBRIATA10,65 mm (SCHMIDT Pierre,
New-Caledonia)
13,22 mm (ALIGHIERI William,
New-Caledonia)
22
PURPURADUSTAGRACILIS17,67 mm (SASSY Stefania,
Yìdàlì)
27,18 mm (ALIGHIERI William,
New-Caledonia)
23
PURPURADUSTAHAMMONDAE12,96 mm (BERTIN Paul,
New-Caledonia)
13,44 mm (BERTIN Paul,
New-Caledonia)
24
EROSARIAHELVOLA18,50 mm (STIMPSON Peters
U.s.a.)
30,53 mm (ALIGHIERI William,
New-Caledonia)
25
BISTOLIDAHIRUNDO11,57 mm (Wèi pándiǎn)28,68 mm (ALIGHIERI William,
New-Caledonia)
26
PALMADUSTAHUMPHREYSII13,24 mm (SCHMIDT Pierre,
New-Caledonia)
24,84 mm (CHATENAY Jean Maurice,
New-Caledonia)
27
LURIAISABELLA24,06 mm (SASSY Stefania,
Yìdàlì)
40,85 mm (CHATENAY Jean Maurice,
New-Caledonia)
28
BISTOLIDAKIENERI13,50 mm (STIMPSON Peters
U.s.a.)
22,68 mm (BERTIN Paul,
New-Caledonia)
29
EROSARIALABROLINEATA22,96 mm (ALIGHIERI William,
New-Caledonia)
(Wèi pándiǎn)30
LYNCINALYNX26,73 mm (CHATENAY Jean Maurice,
New-Caledonia)
64,16 mm (CHATENAY Jean Maurice,
New-Caledonia)
31
MACULIFERAMACULIFERA57,13 mm (CHATENAY Jean Maurice,
New-Caledonia)
75,47 mm (CHATENAY Jean Maurice,
New-Caledonia)
32
LEPORICYPRAEAMAPPA64,17 mm (SASSY Stefania,
Yìdàlì)
98,00 mm (HAVELET Marine,
Fàguó)
33
PUSTULARIAMARGARITA12,21 mm (CHATENAY Jean Maurice,
New-Caledonia)
(Wèi pándiǎn)34
NOTADUSTAMARTINI16,54 mm (ALIGHIERI William,
New-Caledonia)
24,50 mm (ALIGHIERI William,
New-Caledonia)
35
MAURITIAMAURITIANA56,13 mm (SCHMIDT Pierre,
New-Caledonia)
(Wèi pándiǎn)36
PURPURADUSTAMICRODON11,02 mm (CHATENAY Jean Maurice,
New-Caledonia)
16,90 mm (COTTA Ramusino,
Yìdàlì)
37
PURPURADUSTAMINORIDENS10,96 mm (BERTIN Paul,
New-Caledonia)
13,65 mm (BERTIN Paul,
New-Caledonia)
38
MONETARIAMONETA17,81 mm (CHATENAY Jean Maurice,
New-Caledonia)
38,16 mm (Wèizhī)39
NUCLEOLARIANUCLEUS24,78 mm (CHATENAY Jean Maurice,
New-Caledonia)
31,80 mm (COTTA Ramusino,
Yìdàlì)
40
BLASICRURAPALLIDULA17,88 mm (CHATENAY Jean Maurice,
New-Caledonia)
34,30 mm (STIMPSON Peters,
U.s.a.)
41
EROSARIAPORARIA16,33 mm (CHATENAY Jean Maurice,
New-Caledonia)
30,00 mm (HAVELET Marine,
Fàguó)
42
RANSONIELLAPUNCTATA11,39 mm (CHATENAY Jean Maurice,
New-Caledonia)
20,60 mm (COTTA Ramusino,
Yìdàlì)
43
ECLOGAVENAQUADRIMACULATA25,04 mm (CHATENAY Jean Maurice,
New-Caledonia)
37,01 mm (SASSY Stefania,
Yìdàlì)
44
MAURITIASCURRA39,51 mm (CHATENAY Jean Maurice,
New-Caledonia)
55,57 mm (ALIGHIERI William,
New-Caledonia)
45
STAPHYLAEASTAPHYLAEA18,76 mm (CHATENAY Jean Maurice,
New-Caledonia)
32,90 mm (HAVELET Marine,
Fàguó)
46
BISTOLIDASTOLIDA(Wèi pándiǎn)57,30 mm (HAVELET Marine,
Fàguó)
47
ERRONEASUBVIRIDIS(Wèi pándiǎn)33,03 mm (CHATENAY Jean Maurice,
New-Caledonia)
48
TALPARIATALPA46,77 mm (CHATENAY Jean Maurice,
New-Caledonia)
83,42 mm (CHATENAY Jean Maurice,
New-Caledonia)
49
TALOSTOLIDATERES29,72 mm (ALIGHIERI William,
New-Caledonia)
37,90 mm (COTTA Ramusino,
Yìdàlì)
50
TIGRISTIGRIS76,35 mm (CHATENAY Jean Maurice,
New-Caledonia)
86,17 mm (CHATENAY Jean Maurice,
New-Caledonia)
51
BISTOLIDAURSELLUS15,18 mm (BERTIN Paul,
New-Caledonia)
21,70 mm (Wèi pándiǎn)52
LYNCINAVITELLUS34,71 mm (CHATENAY Jean Maurice,
New-Caledonia)
66,52 mm (CHATENAY Jean Maurice,
New-Caledonia)
54