MERVEILLES
NEO-CALEDONIENNES
 
  ACCUEIL REGLES PAIEMENTS FAQS BIOGRAPHIE NIGEROSTRATION LIVRE CJM GALERIES LISTINGS COQUILLES REMARQUABLES  
  COLLECTIONS COQUILLES WRS LISTE COQUILLES WRS NEWS COQUILLES REPAREES LUMINESCENCE BIBLIOGRAPHIE PHILATELIE ANECDOTES  
Huíqù
PÄODÄN WRS (Qïngdän)
 

KË ZÄI CÏ CHÜ FÄXIÄN DE SHÏJIË JÏLÜ DE NÏGÜDÏNG (WRS) QÏNGDÄN.

Zhòngyào tíshì  : Huàláng zhōng zhǎnshì de gèzhǒng zhàopiàn tōngcháng bǐ yuánshǐ yánsè yào àn yīxiē, ér zìshēn de yánsè yào bǐ yuánshǐ yánsè yào nóng yīxiē.

Zhòngyào tíshì  :
Zhèlǐ jièshào de sāipǔlùsī kěnéng shì shìjiè jìlù
(Zhèngzài jìnxíng WRSNigS, huò zhèngzài jìnxíng WRSNigL), huò yǐ shìbié (WRSNigS zhèngcháng, huò WRSNigL zhèngcháng)
gēnjù běn wǎngzhàn zuìxīn xuānbù de rìqí  : “Shìjiè jìlù chǐcùn bèiké” (https://Www.Wrs-shells.Com/).
Yǐ zhī hé/huò shòuquán shí, jiāng tí jí qí dāngqián chí yǒu rén de míngchēng
gēnjù běn wǎngzhàn zuìxīn xuānbù de rìqí  : “Shìjiè jìlù chǐcùn bèiké” (https://Www.Wrs-shells.Com/).
Qǐng zhùyì, suǒyǒu zhèxiē wùzhǒng dāngrán yě cúnzài qítā jìlù,
dàn qí chí yǒu zhě shàngwèi zài shàngshù wǎngzhàn shàng bàogào tāmen.
Yǐ zhī míngdān zhōng huì liè chū zuìjìn chí yǒu rén de xìngshì, dàn qízhōng xǔduō réng shì wèizhī de.
Cǐ lièbiǎo jiāng gēnjù jiāng bèi shìbié wèi “WRS” de xīn jìlù jìnxíng gēngxīn.

Dān jī xuǎnzé de suō lüètú yǐ chákàn tú xiàng.
 
XÏNGBIË MÏNGCHËNG CHÏ YÖU RËN CHÏMÄ SHÜ
MONETARIA ANNULUS 15,90 mm (HAVELET Marine,
Fàguó)
44,00 mm (HAVELET Marine,
Fàguó)
01
MAURITIA ARABICA 33,40 mm (HAVELET Marine,
Fàguó)
80,20 mm (BEALS Marty
U.s.a.)
02
PALMADUSTA ASELLUS 15,73 mm (CHALANGE Delphin,
New-Caledonia)
26,40 mm (HAVELET Marine,
Fàguó)
03
PUSTULARIA BISTRINOTATA
(Mediocris)
18,70 mm (BERTIN Paul,
New-Caledonia)
(Wèi pándiǎn) 04
CONTRADUSTA BREGERIANA 20,72 mm (CHATENAY Jean Maurice,
New-Caledonia)
26,54 mm (AU-FRANZ Joe,
HAWAÏ)
05
OVULIDAE CALPURNUS 24,81 mm (CHATENAY Jean Maurice,
New-Caledonia)
36,00 mm (LORENZ Felix,
Fàguó)
53
EROSARIA CAPUTSERPENTIS 27,16 mm (CHATENAY Jean Maurice,
New-Caledonia)
47,99 mm (ALIGHIERI William,
New-Caledonia)
06
LYNCINA CARNEOLA 24,92 mm (CHATENAY Jean Maurice,
New-Caledonia)
69,65 mm (CHATENAY Jean Maurice,
New-Caledonia)
07
LYNCINA CARNEOLA
(Propinqua)
(Wèi pándiǎn) 36,93 mm (BERTIN Paul,
New-Caledonia)
08
ERRONEA CAURICA 30,69 mm (CHATENAY Jean Maurice,
New-Caledonia)
57,50 mm (BEALS Marty
U.s.a.)
09
ERRONEA CAURIONES 31,56 mm (ALIGHIERI William,
New-Caledonia)
36,34 mm (CHATENAY Jean Maurice,
New-Caledonia)
10
OVATIPSA CHINENSIS 20,66 mm (AU-FRANZ Joe,
HAWAÏ)
(Wèi pándiǎn) 11
PUSTULARIA CICERCULA 18,75 mm (CHATENAY Jean Maurice,
New-Caledonia)
24,29 mm (CHATENAY Jean Maurice,
New-Caledonia)
12
PALMADUSTA CLANDESTINA 14,85 mm (CHATENAY Jean Maurice,
New-Caledonia)
27,30 mm (STIMPSON Peters
U.s.a.)
13
CRIBRARULA CRIBRARIA 15,39 mm (CHATENAY Jean Maurice,
New-Caledonia)
41,59 mm (CHATENAY Jean Maurice,
New-Caledonia)
14
ERRONEA CYLINDRICA 20,00 mm (COTTA Ramusino,
Yìdàlì)
45,21 mm (ALIGHIERI William,
New-Caledonia)
15
MAURITIA DEPRESSA 36,09 mm (CHATENAY Jean Maurice,
New-Caledonia)
45,21 mm (ALIGHIERI William,
New-Caledonia)
16
EROSARIA EBURNEA (Wèi pándiǎn) 51,10 mm (ALIGHIERI William,
New-Caledonia)
17
MAURITIA EGLANTINA 38,75 mm (IGAEV Sergeï,
 RUSSIA)
82,20 mm (COTTA Ramusino,
Yìdàlì)
18
EROSARIA EROSA 22,36 mm (SASSI Stefania,
Yìdàlì)
54,13 mm (SASSI Stefania,
Yìdàlì)
19
ERRONEA ERRONES 17,60 mm (COTTA Ramusino,
Yìdàlì)
35,76 mm (CHATENAY Jean Maurice,
New-Caledonia)
20
ERRONEA FELINA 17,19 mm (CHATENAY Jean Maurice,
New-Caledonia)
28,78 mm (SASSI Stefania,
Yìdàlì)
21
PURPURADUSTA FIMBRIATA 10,65 mm (SCHMIDT Pierre,
New-Caledonia)
13,22 mm (ALIGHIERI William,
New-Caledonia)
22
PURPURADUSTA GRACILIS 17,67 mm (SASSI Stefania,
Yìdàlì)
27,18 mm (ALIGHIERI William,
New-Caledonia)
23
PURPURADUSTA HAMMONDAE 12,96 mm (BERTIN Paul,
New-Caledonia)
13,44 mm (BERTIN Paul,
New-Caledonia)
24
EROSARIA HELVOLA 18,50 mm (STIMPSON Peters
U.s.a.)
30,53 mm (ALIGHIERI William,
New-Caledonia)
25
BISTOLIDA HIRUNDO 11,57 mm (Wèi pándiǎn) 28,68 mm (ALIGHIERI William,
New-Caledonia)
26
PALMADUSTA HUMPHREYSII 13,24 mm (SCHMIDT Pierre,
New-Caledonia)
24,84 mm (CHATENAY Jean Maurice,
New-Caledonia)
27
LURIA ISABELLA 24,06 mm (SASSI Stefania,
Yìdàlì)
40,85 mm (CHATENAY Jean Maurice,
New-Caledonia)
28
BISTOLIDA KIENERI 13,50 mm (STIMPSON Peters
U.s.a.)
22,68 mm (BERTIN Paul,
New-Caledonia)
29
EROSARIA LABROLINEATA 22,96 mm (ALIGHIERI William,
New-Caledonia)
(Wèi pándiǎn) 30
LYNCINA LYNX 26,73 mm (CHATENAY Jean Maurice,
New-Caledonia)
64,16 mm (CHATENAY Jean Maurice,
New-Caledonia)
31
MACULIFERA MACULIFERA 57,13 mm (CHATENAY Jean Maurice,
New-Caledonia)
75,47 mm (CHATENAY Jean Maurice,
New-Caledonia)
32
LEPORICYPRAEA MAPPA 64,17 mm (SASSI Stefania,
Yìdàlì)
98,00 mm (HAVELET Marine,
Fàguó)
33
PUSTULARIA MARGARITA 12,21 mm (CHATENAY Jean Maurice,
New-Caledonia)
(Wèi pándiǎn) 34
NOTADUSTA MARTINI 16,54 mm (ALIGHIERI William,
New-Caledonia)
24,50 mm (ALIGHIERI William,
New-Caledonia)
35
MAURITIA MAURITIANA 56,13 mm (SCHMIDT Pierre,
New-Caledonia)
(Wèi pándiǎn) 36
PURPURADUSTA MICRODON 11,02 mm (CHATENAY Jean Maurice,
New-Caledonia)
16,90 mm (COTTA Ramusino,
Yìdàlì)
37
PURPURADUSTA MINORIDENS 10,96 mm (BERTIN Paul,
New-Caledonia)
13,65 mm (BERTIN Paul,
New-Caledonia)
38
MONETARIA MONETA 17,81 mm (CHATENAY Jean Maurice,
New-Caledonia)
38,16 mm (Wèizhī) 39
NUCLEOLARIA NUCLEUS 24,78 mm (CHATENAY Jean Maurice,
New-Caledonia)
31,80 mm (COTTA Ramusino,
Yìdàlì)
40
BLASICRURA PALLIDULA 17,88 mm (CHATENAY Jean Maurice,
New-Caledonia)
34,30 mm (STIMPSON Peters,
U.s.a.)
41
EROSARIA PORARIA 16,33 mm (CHATENAY Jean Maurice,
New-Caledonia)
30,00 mm (HAVELET Marine,
Fàguó)
42
RANSONIELLA PUNCTATA 11,39 mm (CHATENAY Jean Maurice,
New-Caledonia)
20,60 mm (COTTA Ramusino,
Yìdàlì)
43
ECLOGAVENA QUADRIMACULATA 25,04 mm (CHATENAY Jean Maurice,
New-Caledonia)
37,01 mm (SASSI Stefania,
Yìdàlì)
44
MAURITIA SCURRA 39,51 mm (CHATENAY Jean Maurice,
New-Caledonia)
55,57 mm (ALIGHIERI William,
New-Caledonia)
45
STAPHYLAEA STAPHYLAEA 18,76 mm (CHATENAY Jean Maurice,
New-Caledonia)
32,90 mm (HAVELET Marine,
Fàguó)
46
BISTOLIDA STOLIDA (Wèi pándiǎn) 57,30 mm (HAVELET Marine,
Fàguó)
47
ERRONEA SUBVIRIDIS (Wèi pándiǎn) 33,03 mm (CHATENAY Jean Maurice,
New-Caledonia)
48
TALPARIA TALPA 46,77 mm (CHATENAY Jean Maurice,
New-Caledonia)
83,42 mm (CHATENAY Jean Maurice,
New-Caledonia)
49
TALOSTOLIDA TERES 29,98 mm (ALIGHIERI William,
New-Caledonia)
39,23 mm (ALIGHIERI William,
New-Caledonia
)
50
TIGRIS TIGRIS 76,35 mm (CHATENAY Jean Maurice,
New-Caledonia)
86,17 mm (CHATENAY Jean Maurice,
New-Caledonia)
51
BISTOLIDA URSELLUS 15,18 mm (BERTIN Paul,
New-Caledonia)
21,70 mm (Wèi pándiǎn) 52
LYNCINA VITELLUS 34,71 mm (CHATENAY Jean Maurice,
New-Caledonia)
66,52 mm (CHATENAY Jean Maurice,
New-Caledonia)
54