MERVEILLES
NEO-CALEDONIENNES
 
 ACCUEILREGLESPAIEMENTSFAQSBIOGRAPHIENIGEROSTRATIONLIVRE CJMGALERIESLISTINGSCOQUILLES REMARQUABLES 
 COLLECTIONSCOQUILLES WRS LISTECOQUILLES WRS NEWSCOQUILLES REPAREESLUMINESCENCEBIBLIOGRAPHIEPHILATELIEANECDOTES 
Huíqù
 HUÄSHÏ YÄCHÏ (Huàláng)
HuàshíHuàshí YáchǐHuàshí Shàngshì

YÏXIË JIÄNGYÏNG DE SHÄYÜ YÄ KËYÏ ZÄI ZHËLÏ FÄXIÄN.

Zhòngyào tíshì : Huàláng zhōng zhǎnshì de gèzhǒng zhàopiàn tōngcháng bǐ yuánshǐ yánsè yào àn yīxiē, ér zìshēn de yánsè yào bǐ yuánshǐ yánsè yào nóng yīxiē.

Dān jī xuǎnzé de suō lüètú yǐ chákàn tú xiàng.
 
YÄCHÏ
DÄ SHÄYÜ HUÄSHÏ
37,76 mm
 
YÄCHÏ
DÄ SHÄYÜ HUÄSHÏ
40,98 mm
YÄCHÏ
DÄ SHÄYÜ HUÄSHÏ
41,38 mm
YÄCHÏ
DÄ SHÄYÜ HUÄSHÏ
44,46 mm
YÄCHÏ
DÄ SHÄYÜ HUÄSHÏ
44,58 mm
YÄCHÏ
DÄ SHÄYÜ HUÄSHÏ
44,88 mm
YÄCHÏ
DÄ SHÄYÜ HUÄSHÏ
46,46 mm
 (01)(02)(03)(04)(05)(06)(07) 

YÄCHÏ
DÄ SHÄYÜ HUÄSHÏ
46,75 mm
YÄCHÏ
DÄ SHÄYÜ HUÄSHÏ
46,79 mm
YÄCHÏ
DÄ SHÄYÜ HUÄSHÏ
49,81 mm
YÄCHÏ
DÄ SHÄYÜ HUÄSHÏ
49,83 mm
YÄCHÏ
DÄ SHÄYÜ HUÄSHÏ
49,99 mm
YÄCHÏ
DÄ SHÄYÜ HUÄSHÏ
50,13 mm
YÄCHÏ
DÄ SHÄYÜ HUÄSHÏ
50,24 mm
 (08)(09)(10)(11)(12)(13)(14) 

YÄCHÏ
DÄ SHÄYÜ HUÄSHÏ
50,28 mm
YÄCHÏ
DÄ SHÄYÜ HUÄSHÏ
50,34 mm
YÄCHÏ
DÄ SHÄYÜ HUÄSHÏ
50,62 mm
YÄCHÏ
DÄ SHÄYÜ HUÄSHÏ
51,21 mm
YÄCHÏ
DÄ SHÄYÜ HUÄSHÏ
51,42 mm
YÄCHÏ
DÄ SHÄYÜ HUÄSHÏ
52,11 mm
YÄCHÏ
DÄ SHÄYÜ HUÄSHÏ
52,51 mm
 (15)(16)(17)(18)(19)(20)(21) 

YÄCHÏ
DÄ SHÄYÜ HUÄSHÏ
54,31 mm
YÄCHÏ
DÄ SHÄYÜ HUÄSHÏ
55,71 mm
YÄCHÏ
DÄ SHÄYÜ HUÄSHÏ
56,20 mm
YÄCHÏ
DÄ SHÄYÜ HUÄSHÏ
56,83 mm
YÄCHÏ
DÄ SHÄYÜ HUÄSHÏ
56,86 mm
YÄCHÏ
DÄ SHÄYÜ HUÄSHÏ
57,59 mm
YÄCHÏ
DÄ SHÄYÜ HUÄSHÏ
58,93 mm
 (22)(23)(24)(25)(26)(27)(28) 

YÄCHÏ
DÄ SHÄYÜ HUÄSHÏ
58,98 mm
YÄCHÏ
DÄ SHÄYÜ HUÄSHÏ
59,88 mm
YÄCHÏ
DÄ SHÄYÜ HUÄSHÏ
61,79 mm
YÄCHÏ
DÄ SHÄYÜ HUÄSHÏ
61,94 mm
YÄCHÏ
DÄ SHÄYÜ HUÄSHÏ
61,98 mm
YÄCHÏ
DÄ SHÄYÜ HUÄSHÏ
62,12 mm
YÄCHÏ
DÄ SHÄYÜ HUÄSHÏ
62,29 mm
 (29)(30)(31)(32)(33)(34)(35) 

YÄCHÏ
DÄ SHÄYÜ HUÄSHÏ
62,95 mm
YÄCHÏ
DÄ SHÄYÜ HUÄSHÏ
63,12 mm
YÄCHÏ
DÄ SHÄYÜ HUÄSHÏ
64,19 mm
YÄCHÏ
DÄ SHÄYÜ HUÄSHÏ
64,39 mm
YÄCHÏ
DÄ SHÄYÜ HUÄSHÏ
65,50 mm
YÄCHÏ
DÄ SHÄYÜ HUÄSHÏ
65,71 mm
YÄCHÏ
DÄ SHÄYÜ HUÄSHÏ
66,11 mm
 (36)(37)(38)(39)(40)(41)(42) 

YÄCHÏ
DÄ SHÄYÜ HUÄSHÏ
67,03 mm
YÄCHÏ
DÄ SHÄYÜ HUÄSHÏ
67,47 mm
YÄCHÏ
DÄ SHÄYÜ HUÄSHÏ
67,54 mm
YÄCHÏ
DÄ SHÄYÜ HUÄSHÏ
67,61 mm
YÄCHÏ
DÄ SHÄYÜ HUÄSHÏ
72,87 mm
YÄCHÏ
DÄ SHÄYÜ HUÄSHÏ
72,93 mm
YÄCHÏ
DÄ SHÄYÜ HUÄSHÏ
77,59 mm
(43)(44)(45)(46)(47)(48)(49)

        
YÄCHÏ
DÄ SHÄYÜ HUÄSHÏ
78,26 mm
YÄCHÏ
DÄ SHÄYÜ HUÄSHÏ
81,86 mm
YÄCHÏ
DÄ SHÄYÜ HUÄSHÏ
81,99 mm
YÄCHÏ
DÄ SHÄYÜ HUÄSHÏ
82,14 mm
YÄCHÏ
DÄ SHÄYÜ HUÄSHÏ
82,51 mm
YÄCHÏ
DÄ SHÄYÜ HUÄSHÏ
82,72 mm
YÄCHÏ
DÄ SHÄYÜ HUÄSHÏ
83,33 mm
(50)(51)(52)(53)(54)(55)(56)

        
YÄCHÏ
DÄ SHÄYÜ HUÄSHÏ
84,33 mm
YÄCHÏ
DÄ SHÄYÜ HUÄSHÏ
84,61 mm
YÄCHÏ
DÄ SHÄYÜ HUÄSHÏ
88,61 mm
YÄCHÏ
DÄ SHÄYÜ HUÄSHÏ
91,11 mm
YÄCHÏ
DÄ SHÄYÜ HUÄSHÏ
94,97 mm
YÄCHÏ
DÄ SHÄYÜ HUÄSHÏ
96,54 mm
YÄCHÏ
DÄ SHÄYÜ HUÄSHÏ
97,82 mm
(57)(58)(59)(60)(61)(62)(63)

        
YÄCHÏ
DÄ SHÄYÜ HUÄSHÏ
98,33 mm
YÄCHÏ
DÄ SHÄYÜ HUÄSHÏ
100,08 mm
YÄCHÏ
DÄ SHÄYÜ HUÄSHÏ
100,40 mm
YÄCHÏ
DÄ SHÄYÜ HUÄSHÏ
101,19 mm
YÄCHÏ
DÄ SHÄYÜ HUÄSHÏ
101,23 mm
YÄCHÏ
DÄ SHÄYÜ HUÄSHÏ
102,21 mm
YÄCHÏ
DÄ SHÄYÜ HUÄSHÏ
105,31 mm
(64)(65)(66)(67)(68)(69)(70)

        
YÄCHÏ
DÄ SHÄYÜ HUÄSHÏ
107,83 mm
YÄCHÏ
DÄ SHÄYÜ HUÄSHÏ
109,97 mm
YÄCHÏ
DÄ SHÄYÜ HUÄSHÏ
110,77 mm
YÄCHÏ
DÄ SHÄYÜ HUÄSHÏ
111,46 mm
YÄCHÏ
DÄ SHÄYÜ HUÄSHÏ
115,88 mm
YÄCHÏ
DÄ SHÄYÜ HUÄSHÏ
121,52 mm
YÄCHÏ
DÄ SHÄYÜ HUÄSHÏ
126,40 mm
(71)(72)(73)(74)(75)(76)(77)

        
YÄCHÏ
DÄ SHÄYÜ HUÄSHÏ
126,70 mm
YÄCHÏ
DÄ SHÄYÜ HUÄSHÏ
127,55 mm
YÄCHÏ
DÄ SHÄYÜ HUÄSHÏ
128,90 mm
YÄCHÏ
DÄ SHÄYÜ HUÄSHÏ
129,91 mm
YÄCHÏ
DÄ SHÄYÜ HUÄSHÏ
132,66 mm
YÄCHÏ
DÄ SHÄYÜ HUÄSHÏ
135,55 mm
YÄCHÏ
DÄ SHÄYÜ HUÄSHÏ
136,54 mm
 (78)(79)(80)(81)(82)(83)(84) 

YÄCHÏ
DÄ SHÄYÜ HUÄSHÏ
137,10 mm
YÄCHÏ
DÄ SHÄYÜ HUÄSHÏ
139,04 mm
YÄCHÏ
DÄ SHÄYÜ HUÄSHÏ
139,76 mm
YÄCHÏ
DÄ SHÄYÜ HUÄSHÏ
139,92 mm
YÄCHÏ
DÄ SHÄYÜ HUÄSHÏ
140,39 mm
YÄCHÏ
DÄ SHÄYÜ HUÄSHÏ
141,14 mm
YÄCHÏ
DÄ SHÄYÜ HUÄSHÏ
141,86 mm
 (85)(86)(87)(88)(89)(90)(91) 

YÄCHÏ
DÄ SHÄYÜ HUÄSHÏ
141,87 mm
YÄCHÏ
DÄ SHÄYÜ HUÄSHÏ
141,88 mm
YÄCHÏ
DÄ SHÄYÜ HUÄSHÏ
144,81 mm
YÄCHÏ
DÄ SHÄYÜ HUÄSHÏ
145,74 mm
YÄCHÏ
DÄ SHÄYÜ HUÄSHÏ
147,96 mm
YÄCHÏ
DÄ SHÄYÜ HUÄSHÏ
151,08 mm
YÄCHÏ
DÄ SHÄYÜ HUÄSHÏ
156,00 mm
 (92)(93)(94)(95)(96)(97)(98) 

YÄCHÏ
DÄ SHÄYÜ HUÄSHÏ
156,10 mm
  YÄCHÏ
DÄ SHÄYÜ HUÄSHÏ
156,90 mm
  YÄCHÏ
DÄ SHÄYÜ HUÄSHÏ
159,00 mm
 YÄCHÏ
DÄ SHÄYÜ HUÄSHÏ
117,10 mm
 99 (100) (101) (102)